Mit keresitek a holtak között az élőt?

Osszátok meg az Örömhírt!

"1. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.

2. És a követ a sírról elhengerítve találák.

3. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.

4. És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:

5. És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?

6. Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt,

7. Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni.

8. Megemlékezének azért az ő szavairól.

9. És visszatérvén a sírtól, elmondák mindezeket a tizenegynek, és mind a többieknek.

10. Valának pedig Mária Magdaléna, és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ő velök, a kik ezeket mondák az apostoloknak.

11. De az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének nékik."

KRISZTUS FELTÁMADT (Lk 24,1-10)!