Első osztálytól középiskola végéig tanulnak majd a cigányokról a diákok

Ahogy arról két nappal ezelőtt beszámoltunk, 2013. szeptember 1-jétől, a világon elsőként a magyar iskolákban kötelező lesz tanítani és tanulni a magyarországi cigányság történetét és kultúráját. Mindezt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere jelentette be egy az érintetteknek indított képzés júniusi megnyitóján.

Portálunk egy héttel ezelőtt megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy ennek részleteiről érdeklődjünk, a sajtószolgálat most válaszolta meg kérdéseinket. Megtudtuk, hogy a diákok elsős koruktól egészen a 12. évfolyamig tanulnak majd a cigányokról, egy-egy általánosabb téma kapcsán.

Elsőtől tizenkettedikig tanulnak majd róluk

A nemzeti alaptantervben ez áll: „A Nat fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolását is. Ebből következően a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi jellemzői (illeszkedve a regionális és lokális sajátosságokhoz) a tartalmi szabályozás különböző szintjein, illetve az iskoláztatás minden szakaszában arányosan meg kell, hogy jelenjenek.”

A minisztérium szerint a cigányság történetének és kultúrájának tanítása ezért mintegy kereszttantervként több tantárgy tematikájában is meg kell, hogy jelenjen. A cigány nemzetiség léte, történelme és kultúrája, szociális helyzete elsőtől tizenkettedik évfolyamig minden évfolyamon szóba kerül más, nagyobb átfogóbb témák elemeiként.

Ezek áttekintése még a Minisztérium szerint is igen nagy terjedelmet kívánna, ezért csak néhány példát osztottak meg portálunkkal.

Nyolcadik osztályban történelemórán 5 órán át tanulnak a demokratikus viszonyok megteremtéséről, melynek során külön kitérnek majd a cigány népesség helyzetére. Erkölcstanon, szintén nyolcadik osztályban 11 órán át a "Helyem a világban" tematikai egységgel foglalkoznak majd a diákok, melynek része lesz a magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek; a cigány népesség helyzete. Középiskolában 9 órán át foglalkoznak majd a hazánkban élő nemzetiségek nyelvhasználatával.

A mindenki számára kötelező kerettantervek mellett kiadásra kerültek a nemzetiségi iskolák kerettantervei is. A roma nevelést-oktatást illetően az 1-4, 5-8. 9-12. évfolyamos szakaszokra elkészültek a cigány népismeret (heti egy órás), a beás nyelv és irodalom, valamint a romani nyelv és irodalom tantárgyak kerettantervei. A népismerettől eltekintve a tantervek magyar, romani és beás nyelven is kiadásra kerültek.

Öt tantárgy is foglalkozik a témával

Összesen öt tantárgy keretében foglalkoznak majd a cigánysággal: magyar nyelv és irodalom (nemzetiségek nyelve, irodalmi alkotásai), történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (a cigány népesség helyzete Magyarországon), erkölcstan (a társadalmi együttélés normái), hon- és népismeret (roma nemzetiség kultúrája, hagyományai), valamint ének-zene (zenei hagyományok megismerése).

Minden új tankönyv érinti

Az új kerettantervek szerint átdolgozott és már újonnan jóváhagyott tankönyvek mindegyikének szükségszerűen érintenie kell a témát, ha az adott tantárgy kerettantervében megjelenik - tudtuk meg. A tankönyvlistán ezen kívül cigány népismereti tankönyvek is rendelkezésre állnak 1-4 és 7-12. évfolyamos iskolaszakaszokra. A roma nemzetiségi oktatáshoz szintén készültek tankönyvek és munkafüzetek, de emellett pályázatot is kiírtak új tankönyvek és oktatási segédanyagok tervezésére is.

alfahir.hu