Adatvédelem

A Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány, mint a www.alfahir.hu weboldal üzemeltetője(továbbiakban: Adatkezelő), az alábbi Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót, egyben Tájékoztatót teszi közzé, és ismeri el magára nézve kötelezőnek(a továbbiakban: Tájékoztató).
Jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete(GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire tekintettel készült.

I. Az Adatkezelő főbb adatai

Adatkezelő: Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány Adószám: 18593729-1-43 Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0011862, vezetve a Fővárosi Törvényszék által Székhely: 1134 Budapest, Rózsafa utca 13-17. e-mail cím: szerk@alfahir.hu

A www.alfahir.hu hírportált(továbbiakban: Honlap)a Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány üzemelteti.

II. A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató megalkotásának és közzétételének célja, hogy a Felhasználók által a Honlapon megadott Személyes adatok kezelésének szabályait, valamint az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

III. A Tájékoztatóban használt fogalmak

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Jelen Tájékoztatóban foglalt Adatkezelő a www.alfahir.hu hírportált üzemeltető Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Honlap: A www.alfahir.hu hírportál.

Felhasználó: A jelen Tájékoztató tekintetében Felhasználó az, aki a Honlapra belépve az Adatkezelő médiatartalom-szolgáltatását igénybe veszi, a Honlap hírleveleire feliratkozik, a Honlap működését támogatja, illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel vagy annak munkatársaival.

Személyes adat: Természetes személyre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján ezen személy azonosított vagy azonosítható.

Támogató: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Honlap üzemeltetéséhez pénzbeli támogatást nyújt.

Cookie: A cookie egy olyan információcsomag, amelyet a szerver üzemeltetője küld a Felhasználó internet böngészőjének, amit az visszaküld minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a szerver hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó gépén, vagy mobil eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, amennyiben a Felhasználó korábban már meglátogatta. A cookie-t a Felhasználó bármikor törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetősége van a saját böngészőjének oly módon történő beállítására, hogy az megtiltsa a cookiek alkalmazását. Az Adatkezelő szervere által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén az Adatkezelő nem gyűjt adatokat, a cookie-k a Felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve azok Felhasználó általi törléséig vannak jelen.

IV. Az Adatkezelés elvei

Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azoknak a megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetőek. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot-a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül-nem gyűjt.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

V. Az Adatkezelő által kezelt Személyes adatok köre

Ha a Felhasználó a Honlap felületét meglátogatja, automatikusan rögzítésre kerül az IP címe.

A Felhasználó hozzájárulása alapján az Adatkezelő kezelheti a Felhasználó alábbi adatait: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím. Ezen adatok Felhasználó általi megadása egyúttal az adatkezeléshez való hozzájárulásnak is tekintendő.

Amennyiben a Felhasználó e-mailt(pl. üzenetet, olvasói levelet)küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Az Adatkezelő a Támogató Személyes adatait a támogatás biztosításához szükséges mértékig kezeli. Ebben a körben a fizetési szolgáltató az Adatkezelő részére hozzáférhetővé teszi a Támogató egyéb, az utaláshoz kapcsolódó Személyes adatait, valamint, azt a tényt, hogy a tranzakció tejesült-e.

VI. Az adatkezelés elvei, célja és általános szabályai

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

 • online tartalomszolgáltatás;
 • a Felhasználóval való kapcsolattartás és a Felhasználó tájékoztatása(pl. Hírlevelek küldése);
 • felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 • egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 • az Adatkezelő részére biztosított támogatásokhoz kapcsolódóan a Támogatóval történő kapcsolattartás
 • a Felhasználók jogainak védelme;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait is igénybe veheti, amennyiben az ilyen adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. A Felhasználó az Adatkezelőnek adott felhatalmazással a harmadik személy által történő adatkezeléshez is hozzájárulását adja. Az Adatkezelő a hírlevelek tekintetében a MailChimp(512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA)szolgáltatását veszi igénybe, amely társaság a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.

VII. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott Személyes adatok illetőleg elküldött e-mailek kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a nem kéri azok törlését. Ez esetben a Személyes adatot az Adatkezelő a rendszereiből törli.
A session szintű cookie-k a Honlap elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor egyes cookie-k lejárati ideje változó lehet. A cookie-kat a Felhasználó saját döntése alapján el tudja bármikor távolítani a saját eszközérő.
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

VIII. Saját látogatáselemzők

A látogatáselemzők a Honlap látogatottságát mérő statisztikai eszközök, amelyek szintén cookie-kat alkalmaznak. Az Adatkezelő arra használja ezeket az eszközöket, hogy megbecsülje az egyedi látogatók számát, azonosítsa a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon kövesse az egyes webnavigációs kérdéseket. Kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokat szolgálnak, hogy gyorsabban, pontosabban tudják kiszolgálni a látogatói igényeket.

Cookie-k listája

Cookie neveTulajdonosÉrvényességTípusLeírás
has_jsAlfahir.huMunkamenet végéigTechnikailag szükségesTárolja, hogy hozzájárult-e a felhasználó a cookie-k kezeléséhez
cookie-agreedAlfahir.hu3 hónapTechnikailag szükségesTárolja, hogy hozzájárult-e a felhasználó a cookie-k kezeléséhez
__gacidGoogleHarmadik fél által meghatározottHarmadik fél általi funkciókhoz szükséges cookie, látogatáselemzők
_gatGoogleHarmadik fél által meghatározottHarmadik fél általi funkciókhoz szükséges cookie, látogatáselemzők
_gidGoogleHarmadik fél által meghatározottHarmadik fél általi funkciókhoz szükséges cookie, látogatáselemzők
ai_user
ai_session
MicrosoftHarmadik fél által meghatározottTeljesítmény elemző, szerver optimalizálás céljából
__beaconTrackerID
em_cdn_uid
em_p_uid
Harmadik fél által meghatározottHarmadik fél általi funkciókhoz szükséges cookie, látogatáselemzők
__gfp_64bGemiusHarmadik fél által meghatározottHarmadik fél általi funkciókhoz szükséges cookie, látogatáselemzők
_goa3TC,
__vrz
_goa3
wingify_donot_track_actions
wingify_push_do_not_show_notification_popup
Harmadik fél által meghatározottLátogatáselemzők

Adatkezelés és a cookie-k

A Honlap technikailag szükségesés és látogatáselemző cookie-kat helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén. A Honlap böngészésével a Felhasználó alapértelmezetten hozzájárul a cookie-k elhelyezéséhez. Ezek a cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így teljes mértékben rendelkezik felettük, bármikor lehetősége van törölni és visszavonni őket, illetve beállítani, ha nem engedélyezi az elhelyezésüket. Ennek beállítására az alábbi linkeken találhatóak tájékoztatók:

A Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó IP-címe, illetve egyes esetekben–a Felhasználó számítógépének beállításától függően–a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, a Honlapon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni Személyes adatokkal, ezek megosztásáról a Felhasználó dönt az Adatkezelőnek adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőben megadott cookie-beállítások során.

IX. Hirdetések

Az Adatkezelő üzletszerzési céllal felületet biztosít online hirdetések számára, amelyhez médiahirdetési-felület értékesítőt is igénybe vesz. Az Adatkezelő a hirdetési felületek biztosításával adatkezelési tevékenységet nem végez sem akkor, ha saját maga értékesíti felületeit, sem akkor, ha az értékesítést a médiahirdetési-felület értékesítő végzi. Adatkezelést a médiahirdetési-felület értékesítő, illetve esetileg az Adatkezelő online hirdetési felületeit igénybe vevő partnerei végeznek a saját adatvédelmi tájékoztatóuknak megfelelően(továbbiakban: Harmadik Fél, Megrendelő). A Harmadik fél külső műveleti cookie-kat alkalmazhat a Felhasználó eszközén, amelyeket a reklámtevékenység során használ, beleértve a gyakoriság-maximálás, a pénzügyi naplózás, a reklámpartnerség, a kattintási csalás felderítés, a kutatás, piacelemzés, a termékjavítás és hibakeresés céljából használt cookie-kat.

Az Adatkezelő által a Honlapon igénybevett médiahirdetési-felület értékesítő az„Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság(székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.)(„Infinety Invest”), amely a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési célból cookie-kat helyez el a Felhasználó számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az Infinety Invest harmadik személyek részére–adatértékesítés vagy egyéb módon történő felhasználás céljából-továbbíthat. Ezen harmadik személyek az Infinety Investtel szerződéses kapcsolatban álló hirdetők, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek. Tájékoztatjuk, hogy ezen cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az Infinety Invest minősül.

Az Infinety Invest által elhelyezett cookie-król bővebb információ a cég weboldalán érhető el a www.infinety.hu címen. Az Infinety Invest Adatvédelmi Tájékoztatóa az alábbi linken érhető el: Infinety Invest Adatvédelmi Tájékoztató link.

X. Hírlevél

Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Felhasználó által a hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail címet. A hírlevélre való feliratkozás csak a Felhasználó hozzájárulásával valósulhat meg. Az adatkezelés célja: rendszeres hírlevél küldése a Felhasználó részére. A hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintva lehet leiratkozni. A hírlevélről történő leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek.

XI. Cookie tájékoztató

A cookie tájékoztató célja, hogy bemutassa, hogy a Honlap üzemeltetése során pontosan milyen cookie-k, milyen célból, és milyen feltételek mellett kerülhetnek alkalmazásra. A Honlap alkalmaz„session”(„munkamenet”)vagy„persistent”(„állandó”)cookie-kat.

A felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie-k(„user-input cookies”)

Ezek azok a munkamenet-cookiek, amelyek a Felhasználó adatbeviteleit biztosítják a Honlappal történő üzenetváltások során. Munkamenet-azonosítóra(egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra)épülnek, és legkésőbb a munkamenet végén(a böngészőprogramból történő kilépéskor)lejárnak. Ezek a cookie-k a Felhasználó tevékenységéhez(így pl.: valamilyen gombra való kattintáshoz vagy formanyomtatvány kitöltéséhez)kötődnek, egyértelműen szükségesek a Felhasználó által kifejezetten kért internetes szolgáltatás nyújtásához.

Hitelesítési munkamenet-cookie-k(„authentication cookies”)

A hitelesítési cookie-k arra szolgálnak, hogy bejelentkezéskor azonosítsák a Felhasználót. Ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók azonosíthassák magukat a Honlapon tett sorozatos látogatásaik során, és hozzáférést kaphassanak az engedélyezett tartalomhoz. A hitelesítési cookie-k általában munkamenet-cookie-k. Amikor a Felhasználó bejelentkezik, kifejezetten hozzáférést kér a számára engedélyezett tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz. A hitelesítést az Adatkezelő nem használja semmilyen egyéb másodlagos célra-így a viselkedés nyomon követésére vagy hozzájárulás nélküli reklámra.

Felhasználó-központú biztonsági cookiek(„user centric security cookies”)

Olyan cookie-k, amelyeket a Felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának erősítésére vonatkozó konkrét feladatokra terveztek. Ilyenek például azok, amelyeket a Honlapra történő ismételt sikertelen bejelentkezési kísérletek felderítésére használnak, vagy egyéb hasonló mechanizmusok, amelyeket a bejelentkezési rendszer visszaélésekkel szemben védelme céljából alakítottak ki. Bár a bejelentkezési cookie-kat rendszerint úgy állítják be, hogy a munkamenet végén(a böngészőprogramból történő kilépéskor)lejárjanak, a biztonsági sütik várható lejárati ideje hosszabb, hogy elérhessék biztonsági céljukat.

Multimédia-lejátszó munkamenet-cookiek(„multimedia player session cookie”)

Ezeket a cookie-kat a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok-így a képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek-tárolására használják. Ezek lejárnak a munkamenet befejeződésekor(a böngészőprogramból történő kilépéskor).

Terheléskiegyenlítő munkamenet-cookie-k(„load balancing session cookies”)

A terheléskiegyenlítés lehetővé teszi, hogy egyetlen gép helyet sok számítógép között osszák fel a webkiszolgálóra érkező kérések feldolgozását. Ennek irányítását a munkamenet során végig fent kell tartani, a cookie-ba foglalt információk kizárólagos célja a kommunikáció szerver oldali végpontjának(a számítógép-készletben lévő kiszolgálók egyikének)azonosítása.

A felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-cookie-k(„user interface customization cookies”)

A felhasználói felület testreszabását segítő cookie-kat arra használja a Honlap, hogy tárolja a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó preferenciákat, amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, így például felhasználónévhez.

Közösségi tartalommegosztó cookie-k

Ezek teszik lehetővé, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek törlődnek, amikor a Felhasználó„kijelentkezik”a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.

„Kényelmi szolgáltatásokhoz”szükséges cookie-k

Az ilyen célokkal rendelkező cookie-k nem tekinthetők„feltétlenül szükségesnek”a Felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

XII. A Felhasználó jogai és azok érvényesítése

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést.

A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelőszerk@alfahir.hue-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött levélben kérhet tájékoztatást. A tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatás-kérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták meg Felhasználó adatait.

Helyesbítéshez és módosításhoz való jog

A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

A Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését és módosítását írásban, az Adatkezelőszerk@alfahir.hue-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött levélben kérhet tájékoztatást. A Felhasználó kérését az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

Törléshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

A Felhasználó a személyes adatainak törlését írásban, az Adatkezelőszerk@alfahir.hue-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött levélben kérheti. A törlési kérelmet az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy Személyes adatainak kezelését korlátozza, ha a vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó a személyes Adatainak korlátozását írásban, az Adatkezelőszerk@alfahir.hue-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött levélben kérheti. A kérelmet az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

Személyes adatok átadásának, továbbításának kérésének joga

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A Felhasználó fenti kérését írásban, az Adatkezelőszerk@alfahir.hue-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött levélben kérheti. A kérelmet az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben

 • azok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy
 • az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Ha Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek.

A Felhasználó a tiltakozáshoz való jogával az Adatkezelőszerk@alfahir.hue-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött levélben élhet. A kérelmet az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

Határidők

Az Adatkezelő a Felhasználó kérelemének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem elbírálásáról. Ez a határidő indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint ugyanígy kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, tájékoztatja, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

Hatósági panasz lehetősége

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;telefon:+36-1-391-1400;e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu;honlap: www.naih.hu)is fordulhat.

Bírósághoz fordulás joga

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

XIII. Egyéb rendelkezések

A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben-hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni-illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt-harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A Felhasználó a Honlapra történő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkori rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóot egyoldalú döntésével-a hatályos jogszabályokkal összhangban-bármikor módosítsa.